Menu
Obec Marcelová
ObecMarcelová
Marcelházaközség

Információnyújtás

Spôsob zriadenia obce

Obec Marcelová bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990


Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce  sú stanovené:
Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti


Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Marcelová sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


Obecné zastupiteľstvo obce Marcelová je zastupiteľský zbor obce zložený z jedenástich poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


Starosta obce Marcelová je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


Orgánmi obecného zastupiteľstva sú komisie obecného zastupiteľstva :


Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Marcelová, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.


 

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:


poštou na adresu obce: Obec Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
osobným doručením písomnej žiadosti alebo osobne na Obecnom úrade v Marcelovej v úradných hodinách:

Pondelok  8:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Utorok  8:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Streda  8:00 - 12:001  3:00 - 16:30

Štvrtok  nestránkový deň

Piatok  8:00 - 12:30

elektronicky: mailom na adresu:  obec.marcelova@marcelova.sk

telefonicky na čísle: 035/7798301

 

Informácie sa poskytujú:

 • ústne,
 • nahliadnutím do spisu,
 • vyhotovením odpisu alebo výpisu,
 • skopírovaním informácie na nosič dát,telefonicky,
 • poštou,
 • elektronickou poštou.


Obec Marcelová postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.


Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:


poštou na adresu obce: Obec Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
osobne na Obecnom úrade v Marcelovej v úradných hodinách:

Pondelok  8:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Utorok  8:00 - 12:00  13:00 - 16:00

Streda  8:00 - 12:00  13:00 - 16:30

Štvrtok  nestránkový deň

Piatok  8:00 - 12:30


elektronicky: mailom na adresu :  obec.marcelova@marcelova.sk

 

Elektronické podanie odvolania je potrebné najneskôr do troch dní potvrdiť písomne, alebo ústne do zápisnice.

Z odvolania má byť zrejmé:

    kto ho podáva,
    proti ktorému rozhodnutiu,
    prečo sa odvolanie podáva,
    návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Pre súdne preskúmanie rozhodnutia musia byť splnené požiadavky:

 • rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudlo právoplatnosť,
 • návrh môže podať len účastník konania,
 • návrh  na preskúmanie musí obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom je postup a rozhodnutie nezákonné, uviesť konečný návrh.
   

  Postup vybavovania žiadosti
   

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:identifikáciu povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená,

identifikáciu žiadateľa - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, adresu pobytu alebo sídlo,

predmet žiadosti - ktorých informácií sa žiadosť týka, resp. aké informácie žiadateľ požaduje zverejniť,

určenie spôsobu sprístupnenia informácií - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (e-mail, list, CD nosič a pod..).

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, obecný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, obecný úrad takúto žiadosť odloží.

Ak obecný úrad požadované informácie nemá k dispozícií a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícií, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bude bezodkladne oznámené žiadateľovi. Na žiadosť toho, kto sprístupnenie informácie vyžaduje, povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti o sprístupnenie informácie  a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví obecný úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak to zákon neustanovuje inak. Zo závažných dôvodov môže obecný úrad predĺžiť túto lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a).


 Závažnými dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
 • Predĺženie lehoty oznámi obecný úrad žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty (8 pracovných dní od podania žiadosti). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu tejto lehoty.
 • v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania,
 • vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
 • nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predĺžiť nadriadený (odvolací) orgán.

  Obec koná a rozhoduje v zmysle zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a jeho doplnkov, zákona SNR číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien, všeobecne záväzných nariadení obce Marcelová, ktoré sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade Marcelová a tiež sú zverejnené aj na webovom sídle obce, a ďalších právnych predpisov.

  Pri vybavovaní ostatných podaní povinná osoba dodržiava lehoty na vybavenie veci podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: 
 • v jednoduchých veciach  rozhodne a bezodkladne,
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, rozhodne do 30 dní od začatia konania,
 • vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
 • nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže lehotu primerane predľžiť nadriadený (odvolací) orgán. 

  Prehľad predpisov

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec Marcelová rozhoduje a koná

verejná správa

 • ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • zákon č.  9/2010 Z .z. o sťažnostiach
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 o priestupkocch
 • osobné
 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom poistení
 • zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v  znení neskorších predpisov
 • zákon č. 283/2002 Z .z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • zákonník práce zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

 
účtovníctvo a rozpočet

 • zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

kontrola

 • zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • vyhláška č. 517/2001 Z. z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

 
dane a poplatky

 • zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon a poriadok)
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad


matrika

 • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • zákon č.  40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov
 • vyhláška č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (  vyhláška k zákonu o matrikách)
 • zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov

 
majetok a podnikanie

 • zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník)    
 • zákon č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov  
 • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - živnostenský zákon
 • zákon č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník)

 

stavebná oblasť, územný plán a životné prostredie

 •     zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov
 •     vyhláška č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke
 •     zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 •     vyhláška č. 31/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc
 •     zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
 •     zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 •     vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 •     zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny


správne poplatky

 •    zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 
evidencia obyvateľov

 •     zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

 
sociálne veci

 •     zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 •     zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
 •     zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

 

iné

 •     zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších
 •     právnych predpisov
 •     zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)
 •     zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 •     zákon č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok)
 •     zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  znení     neskorších  právnych predpisov
 •     zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
 •     zákon č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
 •     Zákon č.395/2002 Z. z. O archívoch a registratúrach

Prevod, predaj a nájom majetku obce

 

Pri predaji a nájme majetku obec Marcelová postupuje podľa § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.

Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať

 • na základe obchodnej verejnej súťaže,
 • dobrovoľnou dražbou
 • priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.

 

Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovejstránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby, musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon.

Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

Tieto pravidlá je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné.


Községi hivatal

Mobilos alkalmazás

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuális időjárás

ma, péntek 21. 6. 2024
tiszta égbolt 33 °C 19 °C
tiszta égbolt, délkeleti mérsékelt szél
szélDK, 4.99m/s
nyomás1017hPa
páratartalom52%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:294
TÝŽDEŇ:2148
CELKOM:880118


felfelé