Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – BS17-05153

Dražobník: Blackside, a.s.
Navrhovateľ dražby: Silverside, a.s.
Miesto konania dražby: Dražobná miestnosť č. 518, na 4. poschodí, v budove Business Center Bratislava, a.s., Mlinské Nivy 4959/48, 821 09 Bratislava
Dátum a čas konania dražby: 05.02.2018 o 10.00 hod.
Kolo dražby: 1. kolo
Predmet dražby: nehnuteľnosť nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Marcelová, k.ú. Krátke Kesy, evidované Okresný úrad Komárno – katastrálny odbor na LV č. 324, ako 
* stavba – rodinný dom súp. č. 262 na parcela č. 1883/58
* zastavané plochy a nádvoria – parcela reg. „C“, parc. č. 1883/58,301,302,303
* vinica – parcela reg. „C“, parc. č. 1883/56
* záhrady – parcela reg. „C“, parc. č. 1883/57

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – BS17-05153 - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,86 kB

Vyvesené: 9. 1. 2018

Dátum zvesenia: 6. 2. 2018

Späť