Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie

Oznámenie - Starosta obce Ervin Varga podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť : pozemok par. reg. "C" KN č. 548/11, záhrady o výmere 172 m2, vedenom na LV č. 2044 obce Marcelová, k.ú. Marcelová sa na základe uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 306/2018 bude predávať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 20. 4. 2018

Dátum zvesenia: 6. 5. 2018

Späť