Obsah

Základné dokumenty

Smernica

Smernica č. 1/2015 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Obci Marcelová

smernica_1_2015_protispol_cinnost.pdf

Smernica č. 1/2011 ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií na Obecnom úrade v Marcelovej

smernica_1_2011.pdf

Smernica č. 2/2011 ktorou sa upravuje postup pri zverejnení informácií na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Marcelová

smernica_2_2011.pdf

Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou

zásady-o-podminkach-prevodu_vlastníctva_2015.pdf

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Marcelová

zasady_hosp_maj-obcemarc.pdf

Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Marcelová

zasady_odmen_poslancov.pdf

Požiarne poplachové smernice

Požiarne poplachové smernice.pdf

Stránka

  • 1