Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Stavebný poriadok / Építésügy

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla / Házszám kérelem

Žiadosť o potvrdenie veku stavby / Kérvény az épület korának igazolására

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie / Közterület felbontásának engedélyezési kérelme

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb./ Melléképület, kisebb méretű építmény bejelentése az építészeti törvény területrendezésről és az építésügyi eljárás rendjéről szóló 1976. évi 50. sz. tv. 57. §-a értelmében

Vyhlásenie / Nyilatkozat

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení / Reklámtábla engedélyezésének kérelme az építészeti törvény területrendezésről és az építésügyi eljárás rendjéről szóló 1976. évi 50. sz. tv. 71. és 72. §-a értelmében

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamných zariadení / Reklámtáblák elhelyezésének véleményezési kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby / Az építmény rendeltetésváltozásának véleményezési kérelme

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona /

Žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby – zmena lehoty užívania stavby „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ / Véleményezési kérelem a reklámtábla használati időtartamának megváltoztatására

Životné prostredie / Környezetvédelem

Žiadosť vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia / A kisebb légszennyező források épitési engedélye iránti kérelem

Žiadosť vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia / A kisebb légszennyező források működési engedélye iránti kérelem

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny / Fakivágási engedély iránti kérelem

Sociálne veci / Szociális ügyek

Formulár na posúdenie príjmu / Nyomtatvány a kereset kimutatására

Žiadosť / Kérvény testületi ülésre

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby / Kérvény szociális szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére

Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu / Szülők ill. bírósági végzés által kinevezett gyám

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu / Kérelem a szociális szolgáltatás ráutaltságának elbírálására

Lekársky nález/ Orvosi szaklelet

Stránka