Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Dane a poplatky / Adók és illetékek

Vznik – zánik daňovej povinnosti / Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Tlačivá na podanie daňového priznania – od 01.01.2015

Potvrdenie o podaní priznania

Poučenie na vyplnenie priznania

Evidenčná karta chovateľa psa / Az eb tulajdonosának adatlapja

Ohlásenie – vznik poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby / Bejelentés – díjkötelezettség keletkezése a települséi hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetésére természetes személy vállalko

Ohlásenie – zmena/zánik poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby podnikajúce a právnické osoby / Bejelentés – díjkötelesség változása/megszűnése a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetésére természetes szem

Výzva / Fizetési felszólítás

Ohlásenie konania spoločenského podujatia / Bejelentés társadalmi – kulturális rendezvényekről

Poučenie na vyplnenie priznanie k dani z nehnuteľností / Kitöltési útmutató

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností / Igazolás ingatlanadó bevallásról

Stavebný poriadok / Építésügy

Ohlásenie stavebných úprav / Átalakítási és átépítési munkálatok bejelentése

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením / Az építmény befejezése előtti változások engedélyezésének kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k odstráneniu stavby / Az építmény bontásának véleményezési kérelme

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie / Az építmény rendeltetésváltozásának bejelentésének kérelme

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby / Bontási engedély kiadása iránti kérelem

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby – zmena lehoty užívania stavby „Informačné, reklamné a propagačné zariadenia“ / Engedélyezési kérelem a reklámtábla használati időtartamának megváltoztatására

Žiadosť o stavebné povolenie / Építési engedély kérelme

Žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie / Építési engedély tervdokumentációjának véleményezési kérelme

Návrh na kolaudáciu stavby / Használatbavétel iránti kérelem

Stránka