Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2023

VZN č. 2/2023 o pravidlách času predaja v obchode a poskytovania služieb na území obce Marcelová

VZN č.2-2023.pdf

VZN č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN_1_2023.pdf

2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová

VZN č. 4-2022 .pdf

VZN obce Marcelová č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová

VZN č. 3-2022.pdf

VZN č. 2/2022 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do EU parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov NSK a samosprávy obce Marcelová

VZN č. 2-2022.pdf

VZN obce Marcelová č. 1/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová a určenie podmienok tejto úhrady

VZN č. 1-2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v ŠJ.pdf

2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Marcelová č. 3/2021 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Marcelová

VZN č. 3_2021.pdf

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Marcelová č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí, dieťa materskej školy a detí v školských jedálňach so sídlom na území obce Marcelová

VZN č. 2_2021.pdf

VZN obce Marcelová č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon

VZN_1_2021.pdf

2020

Všeobecné záväzné nariadenia obce Marcelová č. 1/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová a určenie podmienok tejto úhrady

vzn_1_2020.pdf

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová

vzn_3_2019.pdf

Všeobecné záväzné nariadenia obce Marcelová č. 2/2019 Požiarny poriadok obce Marcelová

vzn_2_2019.pdf

Všeobecné záväzné nariadenie obce Marcelová č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová a určenie podmienok tejto úhrady

vzn_1_2019.pdf

2018

VZN č. 6/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová

VZN_6_2018.pdf

VZN č. 5/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Marcelová

VZN_5_2018.pdf

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí , dieťa materskej školy a detí v školských jedálňach so sídlom na území obce Marcelová

VZN_4_2018.pdf

VZN č. 3/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová a určenie podmienok tejto úhrady

VZN_3_2018.pdf

VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Marcelová

VZN_2_2018.pdf

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Marcelová

VZN_2018.pdf

2017

VZN č. 2/2017 o verejnom poriadku

VZN_2_2017.pdf

Stránka