Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN obce Marcelová č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákon

VZN_1_2021.pdf

2020

Všeobecné záväzné nariadenia obce Marcelová č. 1/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová a určenie podmienok tejto úhrady

vzn_1_2020.pdf

2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová

vzn_3_2019.pdf

Všeobecné záväzné nariadenia obce Marcelová č. 2/2019 Požiarny poriadok obce Marcelová

vzn_2_2019.pdf

Všeobecné záväzné nariadenie obce Marcelová č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová a určenie podmienok tejto úhrady

vzn_1_2019.pdf

2018

VZN č. 6/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová

VZN_6_2018.pdf

VZN č. 5/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Marcelová

VZN_5_2018.pdf

VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí , dieťa materskej školy a detí v školských jedálňach so sídlom na území obce Marcelová

VZN_4_2018.pdf

VZN č. 3/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marcelová a určenie podmienok tejto úhrady

VZN_3_2018.pdf

VZN č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, a spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Marcelová

VZN_2_2018.pdf

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Marcelová

VZN_2018.pdf

2017

VZN č. 2/2017 o verejnom poriadku

VZN_2_2017.pdf

VZN č. 3/2017 o chove, vodení a držaní psov na území obce Marcelová

VZN_3_2017.pdf

VZN č. 1/2017 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce Marcelová

VZN_1_2017.pdf

2016

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Marcelová

vzn_2_20161.pdf

VZN č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje požiarny poriadok obce Marcelová

vzn_1_2016.pdf

2015

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová

vzn_4_2015.pdf

Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku obce Marcelová – VZN č. 3/2011

dodatok-č.-1-k-prevádzkovému-poriadku-obce-Marcelová.pdf

VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí, dieťa materskej školy a detí v školských jedálňach so sídlom na území obce Marcelová na rok 2015 a ďalšie roky

vzn_3_2015.pdf

VZN č. 2/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Marcelovej

vzn_2_2015.pdf

Stránka