Navigácia

Obsah

Dane a poplatky

DAŇ Z POZEMKOV
Hodnota pozemkov Sadzba dane
orná pôda   
- kat. územie Marcelová 0,5463 € /m2 0,35%
- kat. územie Krátke Kesy 0,5420 €/m2 0,35%
záhrady 1,85 €/m2 0,40%
zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2 0,40%
stavebné pozemky 18,58 € /m2 0,40%
ostatné pozemky, okrem stavebných pozemkov 1,85 €/m2 0,40%

 

Úľava – zníženie

  • 50 %-né zníženie dane z pozemkov pre pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
  • 25 %-né zníženie dane zo stavieb a dane z bytov pre:

- stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
- garáže vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, alebo občanov ťažkým zdravotným postihnutím

DAŇ ZO STAVIEB

stavby na bývanie 0,07€/m2
stavby na poľnohospodársku produkciu 0,07 €/m2
stavby rekreačných a záhradkárskych chát 0,17 €/m2
samostatne stojace garáže 0,20 €/m2
priemyselné stavby 0,27 €/m2
stavby na podnikanie 0,70 €/m2
ostatné stavby 0,17 €/m2

DAŇ Z BYTOV

byty 0,07 €/m2

DAŇ ZA PSA

sadzba dane 6,00 € / pes / rok
zníženie dane zo psa 50 % pre fyzických osôb starších ako 62 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

- sadzba poplatku 19,398 €/ osoba / rok
pre podnikateľov 0,015 € / jeden liter

- poplatok pre fyzických osôb, starších ako 62 rokov alebo držiteľom preukazu ZŤP je 11,968 €/osoba/rok

- poplatok pre fyzickú osobu, ktorá preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava v obci; sadzba poplatku je 2,409 €/osoba/rok

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová