Navigácia

Obsah

Dane a poplatky

DAŇ Z POZEMKOV
Hodnota pozemkov Sadzba dane
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady kat. územie Marcelová 0,5463 € /m2 0,35%
orná pôda, orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady kat. územie kat. územie Krátke Kesy 0,5420 €/m2 0,35%
trvalé trávne porasty  kat. územie Marcelová 0,2310 €/m2 0,35%
trvalé trávne porasty  kat. územie Krátke Kesy 0,1195 €/m2 0,35%
záhrady 1,85 €/m2 0,40%
zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2 0,40%
stavebné pozemky 18,58 € /m2 0,40%
lesné pozemky, na ktrorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske pozemky 18,58 €/m2 0,35%

 

Úľava – zníženie

  • 50 %-né zníženie dane z pozemkov pre pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
  • 25 %-né zníženie dane zo stavieb a dane z bytov pre:

- stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
- garáže vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, alebo občanov ťažkým zdravotným postihnutím

DAŇ ZO STAVIEB

stavby na bývanie a drobné stavby 0,07€/m2
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo 0,07 €/m2
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  0,17 €/m2
samostatne stojace garáže 0,20 €/m2
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou  0,20 €/m2
priemyselné stavby 0,27 €/m2
stavby na podnikanie 0,70 €/m2
ostatné stavby 0,17 €/m2

DAŇ Z BYTOV

byty 0,07 €/m2

DAŇ ZA PSA
  • 6,00 eur za jedného psa / rok
  • 15,00 eur za ďalšieho psa / rok 
  • 25,00 eur za psa držaného v bytovom dome /rok

- níženie dane zo psa 50 % pre fyzických osôb starších ako 62 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY
  •  sadzba poplatku 26,00 €/ osoba / rok
  • pre podnikateľov 0,020 € / jeden liter
  • poplatok pre fyzických osôb, starších ako 62 rokov alebo držiteľom preukazu ZŤP je 18,00 €/osoba/rok

- poplatok pre fyzickú osobu, ktorá preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava v obci; sadzba poplatku je 13,00 €/osoba/rok

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová stiahnuť tu>>