Terénna sociálna práca v obci Marcelová

Obec Marcelová sa zapojila do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach podporovaného Európskym sociálnym fondom. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie: 01.08.2012 – 31.10.2015. Realizáciu projektu zabezpečujú Terénny sociálny pracovník a asistentky terénneho sociálného pracovníka.

Hlavným cieľom je “Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčenim, alebo socialne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity”.

Dokument si môžete stiahnuť tu >>