Oznámenie

Starosta obce Marcelová podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje že :

- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/55 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/54 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/53 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/52 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2032 , parcela č. 150/11 tu>>