Komisie OZ

Predsedovia jednotlivých komisií odovzdali mená členov komisií

Komisia  finančná, obchodu a verejného obstarávania

Peter Pálinkás – predseda

Členovia:
Tibor Paulis
Mária Vörösová


Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia

MUDr. Ján Lužica – predseda

Členovia:
MUDr. Jozef Mészáros
Pavol Židek
Marta Benkóová


Komisia školstva a kultúry

Mgr. Ildikó Lanczová – predsedkyňa

Členovia:
Lívia Mohosová
Mgr. Monika Lesková
Boglárka Naňo
Katarína Pécsiová
Adriana Szegiová
Judita Danázsová
Alžbeta Kelková


Komisia športu a mládeže

Ladislav Fazekas – predseda

Členovia:
Ing. Róbert Viderman
Peter Pálinkás
Mgr. Tomáš Kovács


Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, výstavby a územného plánu

Ing. Csaba Sándor – predseda

Členovia:
Karol Czibor
Ing. Július Téglás


Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Mgr. Béla Keszegh – predseda

Členovia:
Karol Czibor
Ing. Csaba Sándor


Komisia pre správu nájomných bytov obce

Ing. Róbert Viderman – predseda

Členovia:
Peter Pálinkás
Csaba Kajtár
Mgr. Ildikó Lanczová
Ladislav Fazekas
Ing. Csaba Sándor
Mgr. Béla Keszegh