Zmuva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie internetovej prezentácie