Dohoda č. 4/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obce