Dane a poplatky

DAŇ Z POZEMKOV:

Hodnota pozemkov Sadzba dane
orná pôda  
- kat. územie Marcelová 0,5463 € /m2
- kat. územie Krátke Kesy 0,5420 €/m2
0,35%
0,35%
záhrady 1,85 €/m2 0,40%
zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/m2 0,40%
stavebné pozemky 18,58 € /m2 0,40%
ostatné pozemky, okrem stavebných pozemkov 1,85 €/m2 0,40%

Úľava – zníženie

 • 50 %-né zníženie dane z pozemkov pre pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
   • 25 %-né zníženie dane zo stavieb a dane z bytov pre:
    - stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
    - garáže vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, alebo občanov ťažkým zdravotným postihnutím

DAŇ ZO STAVIEB

stavby na bývanie 0,07€/m2
stavby na poľnohospodársku produkciu 0,07 €/m2
stavby rekreačných a záhradkárskych chát 0,17 €/m2
samostatne stojace garáže 0,20 €/m2
priemyselné stavby 0,27 €/m2
stavby na podnikanie 0,70 €/m2
ostatné stavby 0,17 €/m2

DAŇ Z BYTOV

byty 0,07 €/m2

DAŇ ZA PSA

sadzba dane 4,00 € / pes / rok
zníženie dane zo psa 50 % pre fyzických osôb starších ako 62 rokov alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

sadzba poplatku 12,00 €/ osoba / rok
pre podnikateľov 0,01 € za jeden liter
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Marcelová