Úradná tabuľaElektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní  člena  a náhradníka  do   okrskovej  volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní  člena  a náhradníka  do   okrskovej  volebnej komisie  k voľbám do orgánov samosprávnych krajov  v roku  2017 :  obec.marcelova@marcelova.sk                                                                                                             Vyvesené :  21.08.2017            Dátum zvesenia : 6.10.2017

Informácia

Obec Marcelová podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Základné informácie o projekte tu>>

Oznámenie

Starosta obce Marcelová podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje že :

- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/55 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/54 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/53 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/52 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2032 , parcela č. 150/11 tu>>

marcelova pametna

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Bližšie informácie ohľadne volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
v sobotu 15. novembra 2014. Informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

VÝSLEDKY – VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014  tu>>
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová  tu>>
Podanie žiadostí na povolenie prítomnosti pozorovateľov pri sčítaní hlasov pri voľbách do orgánov samosprávy obce konaných dňa 15.11.2014 tu>>
Vyžiadanie prenosnej urny (telefónne kontakty) tu>>
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Marcelová tu>>
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Marcelovej tu>>
Oznámenie – odovzdanie kandidátnych listín v sobotu a nedeľu tu>>
Uznesenie č. 341/2014 Obecného zastupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 1.8.2014 tu>>
Uznesenie č. 314/2014 Obecného zatupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 15.5.2014 tu>>
Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 tu>>
Oznámenie  počtu obyvateľov obce Marcelová tu>>
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie obce Marcelová tu>>

Informácia pre verejnosť

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.  Práva a povinnosti v civilnej ochrane tu>>