OznamyUpozornenie pre seniorov

Vážení občania, v poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný podstatne zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ ku ktorým skutkom došlo rôznymi spôsobmi.
Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od nich žiadali finančnú hotovosť, pričom uviedli, že pre peniaze sa nevedia dostaviť osobne, preto peniaze vyzdvihne druhá osoba.
V niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby prestavili ako lekári a oznámili seniorovi, že ich príbuzný (syn, dcéra, vnuk) mal dopravnú nehodu a finančnú hotovosť potrebuje na lekárske vyšetrenie alebo na kompenzáciu škody, ktorú ich príbuzný pri dopravnej nehode spôsobil. V iných prípadoch sa telefonujúci predstavili ako osoby, ktorým príbuzný seniora spôsobil škodu pri dopravnej nehode a v  niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby seniorom predstavili ako príbuzní (vnuk, brat), pričom uviedli, že mali dopravnú nehodu a finančnú hotovosť žiadali na kúpu motorového vozidla.
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní.
Páchatelia na seniorov vytvárajú psychický tlak jednak tým, že im oznámia, že ich blízka osoba má v dôsledku dopravnej nehody vážne zranenia alebo spôsobila značnú škodu, ako aj tým, že opakovane telefonicky tlačia na seniora, aby čo najskôr odovzdal peniaze pre príbuzného.

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby s tým, že potrebujú peniaze a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

Oznámenie

Od 1. januára 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa zákona musia mestá a obce od júla 2016 uviesť do praxe nový systém zberu a triedenia odpadov. Pre obce je dôležité postupne znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. OZV RECobal s.r.o. je spoločnosť, s ktorou obec Marcelová uzavrela zmluvu o spolupráci v oblasti triedeného zberu odpadov z  obalov a odpadov z neobalových výrobkov a od 1.7.2016 bude organizačne a finančne zabezpečovať triedený zber odpadov z papiera, plastov, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. leták tu>>

AES 2016

Štatistický úrad SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých / AES 2016/ , ktoré sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016 tu>>

Oznámenie – Dobudovanie kamerového systému 2014

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvom vnútra SR  – Okresný úrad Nitra  3.12.2014  bola podpísaná Zmluva č. 131/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. tu>>

Pripojte sa k plynu cez internet

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky. tu>>