Úradná tabuľaNárodný projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 3

IMG_0001

Informácia

Obec Marcelová podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Základné informácie o projekte tu>>

marcelova pametna

Önkormányzati választások 2014

A 2014. november 15-én történő önkormányzati választásokról közelebbi tájékoztatás
Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának weboldalán található meg.

MARCELHÁZA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI  itt>>
A helyi választási bizottság jegyzőkönyve itt>>
Kérvény benyújtása a megfigyelő jelenlétének engedélyezésére a választásnál és a szavazatszámlálásnál itt>>
Elérhetőségek mozgóurna igénylése esetén itt
Az elfogadott polgármester jelöltek névsora itt>>
Az elfogadott képviselőjelöltek névsora itt>>
Oznámenie – odovzdanie kandidátnych listín v sobotu a nedeľu tu>>
Uznesenie č. 341/2014 Obecného zastupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 1.8.2014 tu>>
Uznesenie č. 314/2014 Obecného zatupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 15.5.2014 tu>>
Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 tu>>
Oznámenie  počtu obyvateľov obce Marcelová tu>>
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie obce Marcelová tu>>

Informácia pre verejnosť

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.  Práva a povinnosti v civilnej ochrane tu>>