Národný projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 3

IMG_0001

Národný projekt

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce – 3

IMG_0001

Voľby do VÚC 2017

- Rozhodnutie predsedu národnej rad SR tu>>
- Informácia pre voliča tu>>
- Volebné okrsky a volebné miestnosti v obci Marcelová tu>>
- Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena tu>>
- Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja tu>>
- Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva tu>>

 

 

Informácia

Obec Marcelová podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Základné informácie o projekte tu>>

Informácia

Obec Marcelová podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Základné informácie o projekte tu>>

Rendőrségi felhívás

  • Tisztelt lakosok!

     A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben  több bejelentés érkezett  idős emberek  ellen, azonos módszerrel elkövetett csalásról. Egyes esetekben felhívják a sértetteket és közlik , hogy rokona – fia, lánya , unokája közúti balesetet szenvedett  és sürgősen készpénzre lenne szükségük – orvosi ellátásra, kárkiegyenlítésre esetlegesen gépjármű vásárlására . Az elkövetők szándékosan keresik idős, jóakaratú áldozataikat , lelki nyomást gyakorolva rájuk. Amennyiben hasonló eseteket észlelnek jelentsék személyesen a legközelebbi rendőr- kapitányságon vagy a 158-as ingyenes telefonszámon.

Upozornenie pre seniorov

Vážení občania, v poslednom období bol zo strany polície zaznamenaný podstatne zvýšený nárast trestnej činnosti „podvodov spáchaných na senioroch,“ ku ktorým skutkom došlo rôznymi spôsobmi.
Vo všetkých prípadoch boli seniori telefonicky kontaktovaní osobami, ktoré od nich žiadali finančnú hotovosť, pričom uviedli, že pre peniaze sa nevedia dostaviť osobne, preto peniaze vyzdvihne druhá osoba.
V niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby prestavili ako lekári a oznámili seniorovi, že ich príbuzný (syn, dcéra, vnuk) mal dopravnú nehodu a finančnú hotovosť potrebuje na lekárske vyšetrenie alebo na kompenzáciu škody, ktorú ich príbuzný pri dopravnej nehode spôsobil. V iných prípadoch sa telefonujúci predstavili ako osoby, ktorým príbuzný seniora spôsobil škodu pri dopravnej nehode a v  niektorých prípadoch sa telefonujúce osoby seniorom predstavili ako príbuzní (vnuk, brat), pričom uviedli, že mali dopravnú nehodu a finančnú hotovosť žiadali na kúpu motorového vozidla.
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní.
Páchatelia na seniorov vytvárajú psychický tlak jednak tým, že im oznámia, že ich blízka osoba má v dôsledku dopravnej nehody vážne zranenia alebo spôsobila značnú škodu, ako aj tým, že opakovane telefonicky tlačia na seniora, aby čo najskôr odovzdal peniaze pre príbuzného.

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby s tým, že potrebujú peniaze a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

Értesítés

Od 1. januára 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa zákona musia mestá a obce od júla 2016 uviesť do praxe nový systém zberu a triedenia odpadov. Pre obce je dôležité postupne znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. OZV RECobal s.r.o. je spoločnosť, s ktorou obec Marcelová uzavrela zmluvu o spolupráci v oblasti triedeného zberu odpadov z  obalov a odpadov z neobalových výrobkov a od 1.7.2016 bude organizačne a finančne zabezpečovať triedený zber odpadov z papiera, plastov, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. leták tu>>

Oznámenie

Od 1. januára 2016 vstúpil na Slovensku do platnosti nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podľa zákona musia mestá a obce od júla 2016 uviesť do praxe nový systém zberu a triedenia odpadov. Pre obce je dôležité postupne znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. OZV RECobal s.r.o. je spoločnosť, s ktorou obec Marcelová uzavrela zmluvu o spolupráci v oblasti triedeného zberu odpadov z  obalov a odpadov z neobalových výrobkov a od 1.7.2016 bude organizačne a finančne zabezpečovať triedený zber odpadov z papiera, plastov, skla, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. leták tu>>

AES 2016

Štatistický úrad SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých / AES 2016/ , ktoré sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016 tu>>

AES 2016

Štatistický úrad SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých / AES 2016/ , ktoré sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016 tu>>

Oznámenie

Starosta obce Marcelová podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje že :

- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/55 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/54 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/53 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2044 , parcela č. 578/52 tu>>
- nehnuteľnosť – zapísaný na LV č. 2032 , parcela č. 150/11 tu>>

marcelova pametna

marcelova pametna

Oznámenie – Dobudovanie kamerového systému 2014

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvom vnútra SR  – Okresný úrad Nitra  3.12.2014  bola podpísaná Zmluva č. 131/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. tu>>

Oznámenie – Dobudovanie kamerového systému 2014

Medzi obcou Marcelová a Ministerstvom vnútra SR  – Okresný úrad Nitra  3.12.2014  bola podpísaná Zmluva č. 131/NR/2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. tu>>

Pripojte sa k plynu cez internet

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky. tu>>

Pripojte sa k plynu cez internet

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú elektronickú aplikáciu ON-LINE  FORMULÁRE, vďaka ktorej môžu záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie už aj elektronicky. tu>>

Önkormányzati választások 2014

A 2014. november 15-én történő önkormányzati választásokról közelebbi tájékoztatás
Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának weboldalán található meg.

MARCELHÁZA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEI  itt>>
A helyi választási bizottság jegyzőkönyve itt>>
Kérvény benyújtása a megfigyelő jelenlétének engedélyezésére a választásnál és a szavazatszámlálásnál itt>>
Elérhetőségek mozgóurna igénylése esetén itt
Az elfogadott polgármester jelöltek névsora itt>>
Az elfogadott képviselőjelöltek névsora itt>>
Oznámenie – odovzdanie kandidátnych listín v sobotu a nedeľu tu>>
Uznesenie č. 341/2014 Obecného zastupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 1.8.2014 tu>>
Uznesenie č. 314/2014 Obecného zatupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 15.5.2014 tu>>
Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 tu>>
Oznámenie  počtu obyvateľov obce Marcelová tu>>
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie obce Marcelová tu>>

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Bližšie informácie ohľadne volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
v sobotu 15. novembra 2014. Informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

VÝSLEDKY – VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014  tu>>
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Marcelová  tu>>
Podanie žiadostí na povolenie prítomnosti pozorovateľov pri sčítaní hlasov pri voľbách do orgánov samosprávy obce konaných dňa 15.11.2014 tu>>
Vyžiadanie prenosnej urny (telefónne kontakty) tu>>
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Marcelová tu>>
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Marcelovej tu>>
Oznámenie – odovzdanie kandidátnych listín v sobotu a nedeľu tu>>
Uznesenie č. 341/2014 Obecného zastupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 1.8.2014 tu>>
Uznesenie č. 314/2014 Obecného zatupiteľstva v Marcelovej konaného dňa 15.5.2014 tu>>
Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v obci Marcelová na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 tu>>
Oznámenie  počtu obyvateľov obce Marcelová tu>>
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie obce Marcelová tu>>

Informácia pre verejnosť

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.  Práva a povinnosti v civilnej ochrane tu>>

Informácia pre verejnosť

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu vymedzenom zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie.  Práva a povinnosti v civilnej ochrane tu>>

 

Pozvánka

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu dňa 3.októbra 2013 / štvrtok / o 14.00 hod. tu>>